Skip to main content

Pravidlá školy - Teddy Eddie kurzy

1. Zaraďovanie do kurzov

Žiaci sú zaraďovaní do kurzov podľa veku. Výnimočne sa môže stať, že žiak, jeho rodič, vyučujúci alebo jazyková škola pri hospitáciách na hodinách zistí, že je žiak zaradený v neadekvátnej skupine a je nutné ho preradiť. Záležitosť preradenia sa rieši v spolupráci s rodičom a vedením jazykovej školy.

Nový žiak môže skúšobne navštíviť prvé dve hodiny, po ktorých sa rozhodne, či chce v kurze pokračovať. Školné je v tom prípade splatné do termínu tretej hodiny kurzu.

Zákonný zástupca žiaka uzatvára so školou dohodu o výučbe, v ktorej sú uvedené základné podmienky výučby.

2. Ceny a platobné podmienky                                                                                       

Cena kurzu sa mení v závislosti od úrovne, viď. aktuálny cenník.

Cenníková cena zahŕňa kompletné učebné materiály - Kufrík pre škôlkara v hodnote 80 Eur, ako aj neobmedzený prístup do aplikácie Playground na celý školský rok (do 31.8.). 

Bežné skupinky majú počet žiakov 5 až 8. Otvárame však i veľmi malé skupinky s počtom 3 a 4 žiakov. Rodičia sa môžu dohodnúť, že na tomto nižšom počte skupinku uzatvoria a akceptujú vyššiu cenu.

Školné sa platí vždy na jeden školský rok vopred a je splatné do začiatku tretej hodiny kurzu. Prvé dve hodiny môže žiak aboslvovať „na skúšku“ bez platenia, aby mal možnosť vidieť štýl výučby, spoznať lektora a pod. Pokiaľ sa rozhodne kurz navštevovať, je povinný školné do začiatku ďalšej hodiny uhradiť.

Pokiaľ sa žiak pripojí do skupinky až po začatí kurzu, platí celú sumu hodnoty učebných materiálov (80 Eur) a alikvotnú čiastku rozdielu ceny kurzovného a hodnoty učebných materiálov (cena kurzu mínus 80 Eur).

Pri odchode žiaka z kurzu pred jeho skončením platí mesačná výpovedná lehota. Lehota začína bežať od momentu oznámenia ukončenia výučby na sekretariáte školy ústne alebo písomne (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) - nestačí informovať učiteľa! Počas výpovednej lehoty žiak môže, ale i nemusí kurz navštevovať. Po odhlásení z kurzu vraciame žiakovi alikvotnú časť školného za obdobie od uplynutia výpovednej lehoty do konca kurzu, okrem ceny učebného materiálu. Po odhlásení žiakovi ostávajú všetky učebné materiály, ako aj prístup do aplikácie Playground do 31.8.

Ak zákonný zástupca žiaka nezaplatí školné včas, škola ho vyzve k úhrade upomienkou. Ak nedôjde k uhradeniu kurzovného ani do jedného týždňa po upomenutí, vyradí škola žiaka z výučby.

Školné je možné platiť v hotovosti na sekretariáte školy alebo bankovým prevodom – platobné údaje:

 • IBAN: SK1911000000002948044920
 • SWIFT: TATRSKBX
 • VS: telefonický kontakt uvedený v prihláške 
 • Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta

3. Organizácia kurzu

Výučba štandardne prebieha jeden alebo dvakrát týždenne podľa typu kurzu.

V školskom roku je v kurze garantovaných 30 lekcií (úroveň Start pre 2-3 ročné deti), resp. 60 lekcií (úroveň Standard a ABC pre 4-6 ročné deti). Dĺžka lekcie je 35-40 min. + 5 min. spätná väzba a kontakt s rodičmi. Reálna dĺžka hodiny je stanovená v závislosti od veku detí, pričom sa berie do úvahy ich schopnosť udržať pozornosť. Výučba sa začína v septembri, resp. októbri a končí po vyčerpaní garantovaných hodín (máj/jún). 

V prípade absencie vyučujúceho škola zabezpečí suplovanie. Ak nie je možné suplovanie zariadiť v riadnom čase, hodina bude zrušená, o čom budú rodičia vopred informovaní telefonicky alebo e-mailom. Hodiny zrušené zo strany jazykovej školy budú nahradené po dohode s rodičmi. 

Hodiny vymeškané žiakom sa nenahrádzajú. 

O zmenách vo výučbe komunikuje škola s rodičmi formou e-mailu alebo SMS.

Žiak je povinný nosiť si na hodinu učebnice a iné pomôcky podľa pokynov vyučujúceho.

Škola zodpovedá za detských študentov v čase ich vyučovania. Pokiaľ detský študent príde na hodinu neskôr, zodpovedá škola za neho od momentu, kedy sa na výučbu dostaví. Škola nezodpovedá za študentov pri presune do školy ani v čase, keď čakajú v škole pred začiatkom alebo po skončení výučby. Pokiaľ potrebuje dieťa z výučby odísť skôr, musí o tom zákonný zástupca písomne (napr. SMS) informovať sekretariát školy alebo učiteľa.

4. Žiadosti o zmeny, sťažnosti a reklamácie

Bežné reklamácie (napr. ohľadne platieb či učebných materiálov) sa riešia na sekretariáte školy.

Ak zákonný zástupca požaduje určitú zmenu vo výučbe, informuje o tom školu ústne alebo písomne na sekretariáte (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Jeho požiadavka bude prejednaná na najbližšej školskej porade, a následne mu bude komunikovaný návrh riešenia.

Zákonný zástupca má tiež možnosť obrátiť sa diskrétne priamo na riaditeľku školy Ivanu Bytelovú – emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne v uzatvorenej obálke s označením „do vlastných rúk“.

5. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Vages-grow, n.o. so sídlom Hodžova 25, 949 01 Nitra, IČO 51 109 565 spracúva Vaše osobné údaje v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/20018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva V IS-Vzdelávanie osobné údaje pre účely vykonávania a zabezpečovania vzdelávacích aktivít, organizovania kurzov, evidencie uchádzačov o štúdium, evidencie dochádzky a študijných výsledkov študentov, správy a administrácie elektronického školského evidenčného systému, vytvorenia potvrdení o návšteve školy, vytvorenia certifikátov a evidencie realizácie platieb za vzdelávacie aktivity na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia §13 ods. 1 písm. b) Zákona.

 V IS-Vzdelávania spracúva prevádzkovateľ výhradne bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, bankový účet, výsledky testov a vzdelávacích aktivít. Spracúvané osobné údaje sú uchovávané u prevádzkovateľa po dobu 10 rokov.

Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ poskytuje účtovnej kancelárii, oprávneným orgánom štátu, zamestnávateľovi dotknutej osoby, zákonnému zástupcovi dotknutej osoby a správcovi elektronického systému MyCat. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovania.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je povinné a v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nemôže poskytnúť služby, ktoré sú predmetom týchto pravidiel.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našej webovej stránke www.jazykove-kurzy-nitra.sk, ste oprávnený si od prevádzkovateľa uplatniť:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo súhlas odvolať,
 • právo podať návrh na začatie konania,
 • právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Viac informácií o právach, ako aj spôsobe ich uplatnenia nájdete na našej webovej stránke www.jazykove-kurzy-nitra.sk.